bs
Jagoda
U okviru svake podgrupe jagodastog voća može se napraviti detaljnija podjela spram određenih osobina date vrste koje se uzimaju kao kriterij za klasifikaciju.

Tako se, na primjer, u podgrupi jagode, spram vremena inicijacije cvjetnih pupoljaka i perioda plodnošenja nalaze tri tipa biljaka ove vrste, i to:

  • jednorodne,
  • višerodne, i
  • dan-neutralne.

Jednorodni tip biljaka jagode (standardna, kultivisana, uobičajena jagoda) plodonosi samo jednom tokom godine, u periodu maj-juni u zavisnosti od područja uzgoja.

Višerodni tip biljaka jagode plodonosi dva puta tokom godine – prvi put od juna pa sve do početka jula i drugi put u jesen.

Dan neutralni tip biljaka jagode proizvodi plodove gotovo kontinuirano kroz cijelu sezonu vegetacije, osim za vrijeme ekstremno visokih temperatura, s obzirom da se tada kod istih ne formiraju cvjetovi.

Svi navedeni tipovi biljaka jagode su samooplodni, tako da je dovoljan samo jedan kultivar za uspješnu produkciju plodova – monosortni zasad. Plodovi stalnorađajućih i dan neutralnih tipova jagode uobičajeno su sitniji, u odnosu na iste kod jednorodnih. Međutim, prednost u uzgoju ovih tipova zajedno sa jednorodnim je ta da se može omogućiti berba za veći dio sezone vegetacije. Sorte koje pripadaju dan neutralnom tipu jagode su bolji izbor za produkciju svježih plodova tokom cijele sezone, kako one imaju duži period plodonošenja i bolji kvalitet plodova. Nažalost, rasadničari često poistovjećuju dan neutralne i stalnorađajuće jagode nazivajući oba tipa jednim imenom ¨stalnorađajuće¨.

Dominantno u komercijalnoj proizvodnji, kako za sezonsku, tako i za izvansezonsku produkciju, u našoj zemlji susreću se jednorodne sorte jagode (‘Antea’, ‘Arosa’, ‘Elsanta’, ‘Joly’, ‘Clery’ i dr.), mada posljednjih godina značajno mjesto u okviru iste pripada i kultivarima iz podgrupe višerodnih, u svakodnevnoj komunikaciji poznate kao mjesečarke, (‘Seascape’, ‘Diamante’, ‘Evie’, ‘Flamenco’, ‘Malling Opal’, ‘Malling Pearl’ i dr.).

Posljednjih godina na području Bosne i Hercegovine u proizvodnji se pojavila nova vrsta jagode, odnosno tzv. divlja jagoda koja do sada nije bila uobičajena za komercijalnu produkciju. Kao glavne prednosti iste navodi se ogromna sličnost sa šumskom jagodom, te kako nije potrebno izdvojiti mnogo vremena u pogledu obnavljanja plantaže, formiranja gredica prilikom sadnje ili za uklanjanje stolona u produkciji.

Promotivni Video
Saradnici
farma_usaid ppf_logo bios frigomontaza mikro_partner
Certifikati
ok-2-2013-doc6_ ok-1-2013-doc5_ 491811-fsms-2013-10-18-iqnet-pdf4_ 491811-fsms-2013-10-18-englisch-pdf3_ 491811-fsms-2013-10-18-deutsch-pdf2_ haccp-2012-heko